مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

ترابي

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2174 انرژی مورد نیاز روزانه
31.1 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

90

وزن هدف:

80

پیام دوستان