مرا Follow می کنند (2 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

سارا1225

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2038 انرژی مورد نیاز روزانه
27.1 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

70

وزن هدف:

58

پیام دوستان