مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

nedass141

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2432 انرژی مورد نیاز روزانه
21.2 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

65

وزن هدف:

60

پیام دوستان