مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

kiani

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
1972 انرژی مورد نیاز روزانه
18.4 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

50

وزن هدف:

55

پیام دوستان