مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

sangriz

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2890 انرژی مورد نیاز روزانه
25.7 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

88

وزن هدف:

75

پیام دوستان