مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

fns4565

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
1886 انرژی مورد نیاز روزانه
21.5 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

60

وزن هدف:

56

پیام دوستان