مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

کلثوم

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
1720 انرژی مورد نیاز روزانه
31.2 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

81

وزن هدف:

60

پیام دوستان