مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

sabtnik

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2582 انرژی مورد نیاز روزانه
17.5 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

58

وزن هدف:

58

پیام دوستان