مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

2bk

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2514 انرژی مورد نیاز روزانه
33.0 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

107

وزن هدف:

88

پیام دوستان