مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

fafa1361

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2380 انرژی مورد نیاز روزانه
26.2 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

82

وزن هدف:

75

پیام دوستان