مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

Mah asa

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
1776 انرژی مورد نیاز روزانه
32.7 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

87

وزن هدف:

65

پیام دوستان