مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

امیر6958

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
2978 انرژی مورد نیاز روزانه
29.0 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

94

وزن هدف:

50

پیام دوستان