مرا Follow می کنند (0 نفر)
من Follow می کنم (0 نفر)

ماندا

به زودی امتیاز کسب شده
به زودی رتبه (بین کاربران)
1388 انرژی مورد نیاز روزانه
27.5 شاخص توده بدنی

نمودار وزن

وزن کنونی:

61

وزن هدف:

45

پیام دوستان